Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en begripsbepalingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden van Eniq B.V., gevestigd te Bleiswijk.
2. De koper cq. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als wederpartij. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: Per e-mail en per fax.
4. Onder annulering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
5. Onder opzegging wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op verbintenissen met Eniq voor de uitvoering waarvan door Eniq gebruik is gemaakt van het inhuren van derden.
8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is c.q. wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Eniq B.V. – in welke vorm ook gedaan – zijn vrijblijvend.
2. Indien de wederpartij een vrijblijvend aanbod van Eniq aanvaardt, heeft Eniq B.V. het recht om binnen vijf werkdagen na ontvangst van die aanvaarding het aanbod te herroepen, waardoor er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.
3. Op elke aanbieding van Eniq B.V. is een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf offertedatum van toepassing tenzij hiervan in de aanbieding expliciet wordt afgeweken.

Artikel 3 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdracht door Eniq B.V. is aanvaard.
2. Mondelinge afspraken binden Eniq eerst nadat deze schriftelijk door Eniq B.V. zijn bevestigd, dan wel zodra Eniq B.V. met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

Artikel 4 Prijzen

1. Alle prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief eventueel op de overeenkomst vallende belastingen, waaronder begrepen BTW en eventuele kosten.
2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Eniq B.V. gerechtigd om deze verhogingen aan wederpartij door te berekenen.
3. Voor de met consument gesloten overeenkomst geldt, dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Eniq B.V. gerechtigd werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 6 Regiewerk

Indien Eniq B.V. een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden, al dan niet onder bijlevering van materialen, van de wederpartij op regiebasis heeft aanvaard, dan is de administratie van Eniq B.V. bepalend voor het aantal gewerkte uren en verwerkte materialen.

Artikel 7 Verplichtingen van wederpartij

1. De wederpartij is verplicht:
a. de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken tijdens de normale werkuren van Eniq B.V. en onder de condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
b. water en energie kosteloos beschikbaar te stellen aan Eniq B.V.;
2. De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat, niet tot Eniq behorende, werkzaamheden van derden en/of leveringen tijdig worden verricht, zodat deze de uitvoering van de werkzaamheden van Eniq niet vertragen. Indien er een vertraging ontstaat die te wijten is aan de wederpartij (of doordat niet door Eniq B.V. behorende werkzaamheden/en of leveringen tijdig worden verricht) dan is Eniq B.V. gerechtigd de hiermee samenhangende kosten en/of wachtdagen/wachturen bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 8 Meerwerk

1. Eniq B.V. is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen.
2. Onder “meerwerk” wordt verstaan de uitvoering van werk en/of de levering van zaken voor zover dit uitgaan boven de bij overeenkomst overeengekomen hoeveelheden arbeidsuren, zaken en opslagen, een en ander voor zover dit meerwerk het gevolg is van:

– het schriftelijk of mondeling verzoek van of namens de wederpartij tot wijziging (of aanvulling) van de oorspronkelijke overeenkomst;
– omstandigheden die voor Eniq B.V. bij het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet te waren te voorzien zoals maar niet uitsluitend:

  • De omstandigheid dat de wederpartij aan Eniq B.V. bij het aangaan van de overeenkomst niet alle relevante gegevens heeft verstrekt;
  • Gewijzigde overheidsvoorschriften.

3. Eniq B.V. zal de wederpartij tijdig wijzen op een uit een meerwerk voortvloeiende prijswijziging, tenzij de wederpartij de prijswijziging uit zichzelf had moeten begrijpen.

Artikel 9 Levering en uitvoering van de prestatie

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht en/of de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Eniq B.V. zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering in gedeelten wordt elke (oplevering) c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de Eniq B.V. per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Eniq B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Eniq B.V. is gerechtigd om aan wederpartij voor of na aanvang van de werkzaamheden een voorschot in rekening te brengen. Zolang een aan de wederpartij in rekening gebrachte voorschot niet is betaald, is Eniq gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
3. Eniq B.V. is gerechtigd om 50% van de totale hoofdsom van het overeengekomen werk in rekening te brengen zodra Eniq B.V. is aangevangen met het verrichten van werkzaamheden.
4. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat Eniq B.V. wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. De wederpartij is alsdan de dan geldende wettelijke vertragingsrente verschuldigd aan wederpartij cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
5. De wederpartij is daarnaast, nadat zij daartoe door Eniq B.V. is gemaand, ter zake buitengerechtelijke kosten aan Eniq B.V. verschuldigd van 15% van de som van de hoofdsom.
6. Voorkomende vorderingen worden uit handen gegeven aan Omnicas Incasso. Eniq B.V. hanteert de Betalingsvoorwaarden van Omnicas incasso Breda, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda.
7. Ter keuze van Eniq B.V. kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Artikel 11 Ontbinding/opschorting/verrekening en tussentijdse opzegging

1. De wederpartij (niet zijnde de consument) doet afstand van alle rechten op (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen.
2. De wederpartij (niet zijnde de consument) doet afstand van alle rechten tot opschorting (uit welke hoofde dan ook) van zijn (betalings)verplichtingen jegens Eniq B.V..
3. Indien de wederpartij, uit welke hoofde ook, een of meer tegenvorderingen op Eniq heeft, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vorderingen(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt, is hij aan Eniq B.V. een door Eniq B.V. nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede nader te bepalingen vergoeding aan Eniq B.V. te vergoeden.
5. Ingeval de wederpartij de overeenkomst annuleert binnen 5 dagen vóór het afgesproken tijdstip van aanvang van werkzaamheden door Eniq B.V., is Eniq B.V. gerechtigd om alle reeds door Eniq B.V. in het kader van de uitoefening van de overeenkomst gemaakte kosten op de wederpartij te verhalen.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

1. De ontwerpen, tekeningen, monsters, modellen en dergelijke, die door of in opdracht van de Eniq B.V. zijn vervaardigd en het daarop rustende auteursrecht zijn en blijven eigendom van Eniq B.V..
2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Eniq B.V. voorbehouden.

Artikel 13 Garanties

1. Eniq B.V. aanvaardt door de uitvoering van zijn verbintenis geen verdere aansprakelijkheden en geeft geen verdere garanties dan voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk door Eniq B.V. zijn toegezegd dan wel voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. De garantie strekt zich niet uit tot gebreken ontstaan na overname door derden of gebreken ontstaan door onvoldoende onderhoud van de wederpartij of gebreken ontstaan als gevolg van de door de wederpartij aangebrachte veranderingen.
3. De hier genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering/uitvoering, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn en ziet enkel op de door Eniq B.V. geleverde goederen/diensten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien Eniq B.V. aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen hieronder in deze algemene voorwaarden is geregeld.
2. Beperkingen van de aansprakelijkheid van Eniq B.V. gelden in gelijke mate voor de personeelsleden van Eniq B.V. en voor derden waarvan door Eniq B.V. bij de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt gemaakt.
3. Eniq B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade (uit welke hoofde dan ook) die het gevolg is handelen of nalaten van Eniq B.V., behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Eniq B.V. nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Eniq B.V. gesloten verzekering.
5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Eniq B.V. – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de prijs van van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zoals partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen.
6. Eniq B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie.
7. Eniq B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken of onjuistheden van zaken die van de wederpartij of door de wederpartij ingeschakelde derden afkomstig zijn. Tevens is Eniq B.V. niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen die door de wederpartij of door de wederpartij ingeschakelde derden zijn verricht.
8. Eniq B.V. is niet aansprakelijk voor fouten en gebreken in de door de door wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang de wederpartij niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens Eniq B.V. heeft voldaan ter zake van de door Eniq B.V. aan de wederpartij geleverde of te leveren zaken, daarmee samenhangende werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, blijven de geleverde zaken eigendom van de Eniq B.V..
2. Onverminderd de overige hem toekomende rechten wordt Eniq B.V. onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om, indien deze hem jegens Eniq B.V. aangegane betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde zaken terug te nemen of, indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.

Artikel 16 Overmacht

1. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, is Eniq B.V. gerechtigd te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
2. De wederpartij kan aan de opschorting, wijziging of ontbinding van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.
3. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de wederpartij niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.

Artikel 17 Faillissement, surseance, WSNP

Eniq B.V. is gerechtigd om de overeenkomst tussen partijen te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surséance van betaling verkeert of tot de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt toegelaten, tenzij de curator respectievelijk de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en voor de nakoming van de overeenkomst zekerheid stelt.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Eniq B.V. en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.